12  Lessons
1. การเขียน Riser Diagram ด้วยโปรแกรม CADEWA

2. การเขียนและแก้ไข Refrig Pipe

3. การเขียนอุปกรณ์ วาล์วน้ำ ด้วยโปรแกรม CADEWA

4. การเดินท่อลม Return Air

5. การเดินท่อลม Supply Air

6. การแก้ไข Layer ของไฟล์งานที่ import เข้าโปรแกรม CADEWA

7. การแก้ไขงาน Building

8. การตั้งค่าก่อนเขียนงาน

9. การตัด Section

10. การวางอุปกรณ์

11. การสร้าง Frame

12. ทริค!! การจัดสายไฟบนรางแลดเดอร์ให้ระยะเท่ากันได้ง่ายๆ เพียง 3 นาทีสอนใช้งาน CADEWA

สอนใช้งาน CADEWA