ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์ม https://www.cadthai.com และ/หรือ แอปพลิเคชัน CADThaiDWG และบริการอื่นๆจากแพลตฟอร์ม cadthai (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “แพลตฟอร์ม”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มนี้ได้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เช่น บริการค้นหาและดูข้อมูลรวม ไปถึงการดาวน์โหลดโมเดลสามมิติไปใช้ การอัพโหลดโมเดล การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ต่างๆ การสร้างประวัติข้อมูลผู้ใช้และพอร์ตฟอลิโอ การเข้าถึงโปรแกรมเขียนแบบ รวมไปถึงโปรแกรมเสริมต่างๆจากแพลตฟอร์ม เพื่อใช้งานด้านเขียนแบบ การค้นหารวมไปถึงการรับหรือเลือก ว่าจ้างบริการผ่านแพลตฟอร์มเป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการต่างๆ ตามแพลตฟอร์มนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มทุกประการ

1. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของทางแพลตฟอร์มได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่ แพลตฟอร์มกำหนดไว้ในแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และแพลตฟอร์มมีสิทธิยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและ เงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์ม หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

แพลตฟอร์มมิได้จัดแพลตฟอร์มนี้ไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือกรณีอื่น ตามดุลพินิจของแพลตฟอร์ม หากแพลตฟอร์มพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

2. การใช้บริการแพลตฟอร์ม

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้แพลตฟอร์มนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของแพลตฟอร์ม กรอบของแพลตฟอร์ม หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากแพลตฟอร์ม รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของแพลตฟอร์มหรือผู้ใช้บริการรายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางแพลตฟอร์ม เขียนข้อความใดๆ ลงในแพลตฟอร์ม ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากแพลตฟอร์ม โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มก่อนล่วงหน้า กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแพลตฟอร์มหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฎบนเนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในแพลตฟอร์ม เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อแพลตฟอร์ม ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในแพลตฟอร์มซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากแพลตฟอร์มนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแพลตฟอร์ม และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแพลตฟอร์ม สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก อัพโหลด ติดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของแพลตฟอร์ม หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของแพลตฟอร์ม หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ไม่ตั้งใจใช้แพลตฟอร์มหนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่แพลตฟอร์มโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการแพลตฟอร์ม กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของแพลตฟอร์มที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากแพลตฟอร์มทราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แพลตฟอร์มมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่แพลตฟอร์มเห็นสมควรได้ทันที

3. สิทธิของแพลตฟอร์ม

สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าแพลตฟอร์มอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบราย หรือข้อมูลใดๆ (รวมถึง ชื่อและข้อมูลสมาชิก ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร รูปภาพ โมเดล ไฟล์งาน) หรือข้อมูลอื่นๆ บนแพลตฟอร์มได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางแพลตฟอร์มในเรื่องข้อมูลบนแพลตฟอร์มถือเป็นที่สุด

สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

แพลตฟอร์มจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด ผู้ใช้บริการอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก Facebook หรือ Google Plus เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มง่ายขึ้น โดยแพลตฟอร์มจะใช้ชื่อของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มรู้ถึงจังหวัดที่ผู้ใช้บริการพักอาศัย เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมแพลตฟอร์มในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแพลตฟอร์มอาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity

ผู้ใช้บริการตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า แพลตฟอร์มจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้บริการดูบนแพลตฟอร์ม ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านแพลตฟอร์ม วันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น แพลตฟอร์มใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลแพลตฟอร์ม และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของแพลตฟอร์ม

สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย

หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่แพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่แพลตฟอร์มในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีแพลตฟอร์มอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

แพลตฟอร์มอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่างๆ ในแพลตฟอร์มนี้แก่แพลตฟอร์มแม่ แพลตฟอร์มย่อย แพลตฟอร์มร่วมทุน หรือแพลตฟอร์มอื่นที่เป็น partner กันกับแพลตฟอร์ม ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น แพลตฟอร์มสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนแพลตฟอร์ม และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากแพลตฟอร์มเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของแพลตฟอร์ม ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของแพลตฟอร์มและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น กรณีอื่นใดตามที่แพลตฟอร์มเห็นสมควร

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว

ในส่วนของข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดภาพถ่าย การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น ข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้บริการ และการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นจากใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์ม ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้แพลตฟอร์มมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากแพลตฟอร์มไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการอนุญาตให้สิทธิแพลตฟอร์มในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือการกระทำอื่นใดกับข้อมูลในแพลตฟอร์มในรูปของสิทธิในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการ
ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากการที่แพลตฟอร์มนำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม

5. การจำกัดความรับผิดของแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้แพลตฟอร์มรับผิดใดๆ จากความเสียหายดังกล่าว

แพลตฟอร์มไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของแพลตฟอร์มหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่แพลตฟอร์มได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของแพลตฟอร์ม พันธมิตรทางธุรกิจของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย

6. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจบนแพลตฟอร์มนี้ หรือมีความเกี่ยวดองทางเครือญาติ เพื่อนสนิท ลูกจ้าง หรือมีความชอบพอกับเจ้าของธุรกิจบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่เป็นการชมเชยเกินจริงหรือส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจนั้น โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางแพลตฟอร์มล่วงหน้า ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มนี้ ที่ผู้ใช้บริการได้สร้างสรรค์ขึ้น ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนคำรับรองนี้ แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และแพลตฟอร์มมีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ในทันที

7. การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า แพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนแพลตฟอร์มเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของแพลตฟอร์ม และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อแพลตฟอร์ม โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แพลตฟอร์มกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่แพลตฟอร์ม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อแพลตฟอร์มได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มจะดำเนินการดังต่อไปนี้

ดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลขอแพลตฟอร์ม ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพ ของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อแพลตฟอร์มได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อแพลตฟอร์ม และให้แพลตฟอร์มหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

8. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์

แพลตฟอร์มอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจไปยังผู้ใช้บริการเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่แพลตฟอร์มได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่า ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการของแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้แพลตฟอร์ม กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงานของแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม หรือกรรมการของแพลตฟอร์ม อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ แพลตฟอร์มมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่แพลตฟอร์มได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่แพลตฟอร์มกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ปล่อยปละละเลย หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวแพลตฟอร์มร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อแพลตฟอร์มอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

10. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

แพลตฟอร์มจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตาม "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว" ของแพลตฟอร์ม แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มอย่างละเอียดรอบคอบ โดยสามารถอ่านได้ที่ "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว" ทั้งนี้ แพลตฟอร์มจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มเพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ

11. การแก้ไขเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้ อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์มอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าแพลตฟอร์ม ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการแพลตฟอร์มอยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

12. บทบัญญัติทั่วไป

หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด ผู้ใช้บริการต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการในที่นี้ให้แก่ผู้อื่น หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของผู้ใช้บริการ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนระหว่างผู้ใช้บริการและแพลตฟอร์ม และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของแพลตฟอร์ม

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของแพลตฟอร์ม อันเนื่องมาจากแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้บริการและแพลตฟอร์มตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

14. นโยบายระงับข้อพิพาท

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนแพลตฟอร์มนี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ งานเพลง หรืองานภาพยนตร์ทั้งหมดได้

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนแพลตฟอร์มนี้ของแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของแพลตฟอร์ม ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-744-9045

Email: pdpa.privacy@applicadthai.com


มีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2564