1.นโยบายการรับคืนสินค้าและบริการของแพลตฟอร์ม CADThai.com

1.1 การขอเงินคืนบริการเสริมด้านการพิมพ์ 3 มิติ

การขอเงินคืน หากเกิดปัญหา สินค้าที่ได้รับ เกิดความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งผลิตบนเว็บไซต์ ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ service@cadthai.com ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า เรียบร้อยแล้วและก่อนแกะมีการบันทึกวิดีโอสำหรับกรณีป้องกันความเสียหายอันเกิดจาก การขนส่ง หรือรายละเอียดรูปถ่ายกรณีที่สินค้าผิดแบบไม่ตรงกับที่สั่งผลิตบนเว็บไซต์ เพื่อ แนบมาทางอีเมลล์สำหรับประกอบการคืนเงิน โดยทางแพลตฟอร์มจะดำเนินการผลิต สินค้าให้ใหม่ทดแทนหรือดำเนนการคืนเงินตามที่ลูกค้าต้องการ ภายใน 30 วัน

1.2 วิธีการ เปลี่ยนคืน บริการเสริมด้านการพิมพ์ 3 มิติ

ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน หรือดำเนินการคืนเงิน

1.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน ในกรณีดังต่อไปนี้

เกิดการเปลี่ยนใจหลังการทำรายการสั่งซื้อสมบูรณ์ด้วยสาเหตุอื่นๆ

CADThai.com เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้น และทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณี หากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง ทางบริษัท จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่ละความ รับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว CADThai.com ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการ ทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 095-885-7585

Email: pdpa.privacy@applicadthai.com


มีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2564